Allmänna villkor

1. Definitioner

”Tjänsten” är den annonsering eller kampanj som kund beställt från By The Way. ”By The Way” är varumärket för tjänsten som tillhandahålls av We Are Nuts AB, organisationsnummer 556912-6336. I avtalet ska By The Way utläsas som We Are Nuts AB. ”Avtalet” är dessa allmänna villkor. ”Annonsören” är den kund som beställt tjänsten från By The Way.

2. Annonsmaterial

2.1 Annonsmaterial ska uppfylla de tekniska materialspecifikationerna och vara By The Way tillhanda senast fem (5) dagar innan annonsen ska införas.

2.2 Lämnas annonsmaterial för sent, eller om det inte uppfyller materialspecifikationerna, kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.

3. Avbokning

3.1 Avbokning av annonser ska vara skriftliga och ställas till ansvarig säljare samt till material@btw.se.

3.2 Avbokning ska vara By The Way tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (7 dagar) debiteras fullt pris.

4. Annonsörens ansvar

4.1 Det åligger annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och enligt de tekniska materialspecifikationerna.

4.2 Annonsören ansvarar för innehållet i annonsen och för att annonsen inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer. Detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer, samt god marknadförings-sed och etik avseende marknadsföring.

4.3 Annonsören ansvarar för att innehållet i annonsen inte kan uppfattas som kränkande eller stötande.

5. Rätt att vägra annonsering

5.1 By The Way äger rätt att vägra publicera, eller när som helst i efterhand avpublicera, annons om den inte uppfyller de tekniska materialspecifikationer eller andra överenskomna krav.

5.2 By The Way har rätt att vägra publicera, eller när som helst i efterhand avpublica, annons om By The Way har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada By The Ways renomme, eller liknande.

5.3 Om beställd annons inte kan införas och detta på beror på annonsören eller något förhållande på dennes sida, ansvarar annonsören gentemot By The Way med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. By The Way är aldrig ansvar gentemot annonsören på grund av vägrad annonsen enligt ovanstående skäl.

6. Fel, ansvar och ansvarsbegränsning

6.1 By The Way ska tillhandahålla tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas i branschen. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalat tillhandahålls tjänsten utan några garantier.

6.2 Om annons skapad av By The Way för kunds räkning, inte uppfyller de tekniska materialspecifikationerna, eller om annons publiceras på annan dag och plats än annonsören beställt har annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp som annonsören har att erlägga till By The Way. Annonsören är införstådd med, och accepterar, att dtta uthörd annonsörens enda rätt till ersättning vid fel i annons.

6.3 By The Way ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av annonsören eller för fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från annonsör till By The Way, om felet inte beror på By The Way.

6.4 By The Ways ansvar är alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte. By The Ways ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsas till högst den faktiska annonskostnaden som annonsören ha, eller ska, erlägga till By The Way enligt avtalet.

6.5 Om annons ej kan visas på grund av tekniska, personella, eller andra omständigheter, som ligger inom By The Ways rimliga ansvar ersätts kunden med avdrag på annonskostnaden motsvarande den tid som annonsen ej kunde visas. Se undantag för Force Majeure, under punkt tolv (12).

7. Fel och reklamation

7.1 Om annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons måste annonsören reklamera påstått fel senast tre dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skrift och ställas till ansvarig säljare och material@btw.se. Har inte annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar annonsören sin rätt till ersättning.

7.2 Om By The Way inte erhåller annonsmaterial i tid, och i enlighet med de tekniska materialspecifikationerna, har annonsören förlorat sin rätt att reklamera publicerad annons.

8. Pris och betalning

8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesslatt och eventuella andra skatter tillkommer.

8.2 Fakturering kommer att ske av We Are Nuts AB. Betalningsvillkor är 14 dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. We Are Nuts AB har rätt att debitera annonsören påminnelseavgift och andra kostnader för fordrans indrivning samt förseningsersättning.

8.3 Eventuell reklamation av faktura ska ske snarast möjligt och senast inom 14 dagar från fakturadatum. Har inte annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar annonsören sin rätt att bestrida fakturan.

9. Förtida upphörande

9.1 By The Way har rätt att omedelbart säga upp avtalet om annonsören, enligt By The Ways rimliga uppfattning, bryter eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral, och därigenom riskerar att åsamka By The Way skada eller dåligt renommé.

10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande den andra partens interna affärsangelägenheter, finansiella information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive part uttryckligen angivet är konfidentiell eller annars rimligen kan antas vara konfidentiell.

11. Äganderätt till annonsoriginal

11.1 Äganderätten till offertmaterial och annonsmaterial som producerats av By The Way tillkommer By The Way om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

11.2 Äganderätten till annonsmaterial som producerats av annonsören tillkommer annonsören om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

12. Force majeure

12.1 By The Way är inte ansvarig för bristande fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta avtal eller för skada som uppkommer till följd av omständigheter utanför dess kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hit im krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmän kommunikationsnät, brand eller motsvarande, eller av fackliga åtgärder som till exempel strejkt, blockat, bojkott och lock-out.

13. Fullständigt avtal

13.1 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ska ersättas av innehållet i detta avtal.

14. Överlåtelse

14.1 Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens godkännande.

15. Tvist

15.1 Svensk lag tillämpas på detta avtal.

15.2 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras  av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.